วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตรอย เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการสุขภาพที่ดี  มีมาตรฐาน  ประชาชนมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนพึงพอใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น