วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ /ประชาสัมพันธ์
# หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(กรมบัญชีกลาง30กันยายน 2553)
# PPt การบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือน 2556
# PPt พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2556
# แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
# คำสั่งและประกาศหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ณ 1 เม.ย.56
# ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557
# PPTอบรม นสค.ศรีสะเกษ รุ่น 1-2(2013-06-05 15:02:03)
# เอกสาร ประชุมชี้แจ้ง เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุ สำหรับผู้บริหาร(2013-06-28 16:53:56)


เอกสาร/ไฟล์งานรับผิดชอบ
# แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบฯ 2557
# หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ][ตัวอย่าง ]
# หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ] [ตัวอย่าง ]
# หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word ] [ตัวอย่าง ]
# รายชื่อผู้นำหมู่บ้าน22ตำบลของอำเภอขุขันธ์(Office2007-2010)
# โปรแกรมทำปิรามิดประชากร2550(เอกเซล2003)
# งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์2555
# แบบป้ายแขวนคอเจ้าหน้าที่-ต้นฉบับเพาเวอร์พอยต์ 2003
# MP3-นั่งสมาธิวัดโนนกุดหล่ม
#ตัวอย่างใบประกาศต้นฉบับไมโคซอฟต์ พับลิชเชอร์2010
#แบบฟอร์มกรอกทำบัตรข้าราชการฯ (ออกแบบโดย อ.สุเพียร)


โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับใช้งาน
# ฟอนต์ไทยสารบัญ9ทำให้พิมพ์ตัวเลขไทยไม่ผิดเพี้ยน
# โปรแกรมSkype3.8Setup
# โปรแกรมSkypeSetup_5.6.59.110

#  โปรแกรมโทรศัพท์ แชทผ่านอินเตอร์เนต Skype3.8Setup.exe และ SkypeSetup_5.6.59.110.msi  
#  โปรแกรมพิมพ์ข้อความบนไฟล์PDF FoxitPhantomPDFV-2211103

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย


นางอภิชญา ดอกพอง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2.นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
3.นางพัทยา วันสุดุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
4.นางนารีย์ วันทะวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย
 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0864606995  และ  045818910กิจกรรม/ผลงานเด่น

กิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตรอย เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการสุขภาพที่ดี  มีมาตรฐาน  ประชาชนมีส่วนร่วมโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนพึงพอใจ

ประวัติความเป็นมา

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอขุขันธ์ ระยะทางห่างจากอำเภอขุขันธ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 62 กิโลเมตร
            ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 เดิมเป็นอาคารไม้ มีฐานะเป็นสำนักงานผดุงครรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโก ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ จำนวน 1 คน สถานที่ตั้งเป็นที่ดินของนายนิยม ศิริวงษ์ ซึ่งเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านตรอย

 
ปี พ.ศ. 2515 นายนิยม ศิริวงษ์ ได้ขออนุญาตย้ายสำนักงานผดุงครรภ์ มาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านตรอย ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( ขณะนั้นบ้านตรอยสังกัดอยู่กับตำบลตาอุด) มีพื้นที่รับผิดชอบดูแล 3 ตำบลได้แก่ ตำบลสะเดาใหญ่ ตำบลตาอุด และตำบลนิคมพัฒนา

 
ปี พ.ศ. 2528 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทน อาคารชั้นเดียว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และได้ยกฐานะเป็นสถานีอนามัย ซึ่งเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตรอย ได้ย้ายมาอยู่ตำบลนิคมพัฒนา และต่อมาได้ย้ายเขตพื้นที่มาอยู่ตำบลหนองฉลอง เมื่อปี พ.ศ. 2534

ปี พ.ศ. 2551 ได้งบการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทน เป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ขณะนั้น จำนวน 2 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 คน

 

ปี พ.ศ.2552-2553รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนจากสถานีอนามัยเดิมให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพตำบล (รพสต.) ตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัยได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และได้รับการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติงาน ทำให้มีเจ้าหน้าปฏิบัติงานประจำนวน 3 คน  มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน ซี่งรับผิดชอบอยู่ 2 ตำบล ในพื้นที่ ตำบลหนองฉลอง 1 หมู่ (บ้านตรอย ) และพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาจำนวน 5 หมู่บ้าน